Privacyverklaring

NV Van De Walle Logidi, gevestigd te Bijkhoevelaan 3, 2210 Wijnegem vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw Persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Bij de verzameling en verwerking van uw Persoonsgegevens respecteren wij de Belgische wetgeving inzake bescherming van Persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw Persoonsgegevens:

 • Alleen gebruiken voor doeleinden die met u zijn overeengekomen
 • Niet verkopen
 • Zorgvuldig beveiligen

Wanneer u bijkomende vragen heeft, of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud van deze Privacyverklaring dan kan u steeds contacteren door een email te sturen of gebruik te maken van de contactgegevens zoals hieronder vermeld.

1. Toepassingsgebied

NV Van De Walle Logidi is de verwerkingsverantwoordelijke van Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die door NV Van De Walle Logidi worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

2. Begrippen in deze Privacyverklaring

‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon (naam, adres, telefoonnummer…).

‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde Persoonsgegevens.

‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt.

3. Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

NV Van De Walle Logidi verwerkt uw Persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

NV Van De Walle Logidi verwerkt Persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.

Het gaat dus zowel om de Persoonsgegevens van haar klanten, de door haar klanten en leveranciers opgegeven contactpersonen, maar ook de contactpersonen bij haar potentiële klanten.

NV Van De Walle Logidi kan volgende Persoonsgegevens van u verzamelen of verkrijgen:

 • Identiteitsgegevens (naam, adres, emailadres, gsm-nummer)
 • Gegevens met betrekking tot facturatie (BTW-nummer, bankrekeningnummer, financiële transacties)
 • Klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.

4. Waarom verwerken wij Persoonsgegevens?

NV Van De Walle Logidi verwerkt Persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten aan klanten
  Wij verwerken identiteits- en contactgegevens van onze klanten, opdrachtgevers, hun medewerkers en andere nuttige contactpersonen teneinde de overeenkomst met onze klanten te kunnen uitvoeren. Het doeleinde voor deze verwerkingen is ons klantenbeheer. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met onze klant. ⎫ Financiële administratie Wij verwerken identiteits- en factuurgegevens teneinde onze eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Deze verwerking behoort enerzijds tot ons gerechtvaardigd belang, namelijk de mogelijkheid om onze administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door ons geleverde diensten. Anderzijds rust er een wettelijke verplichting op NV Van De Walle Logidi om onze boekhouding te voeren.
 • Afsluiten van huurovereenkomsten
  Wij verwerken identiteits- en contactgegevens van huurders teneinde de huurovereenkomst te kunnen uitvoeren. Het doeleinde voor deze verwerkingen is ons huurdersbeheer. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met onze huurder.
 • Rekruteringsdoeleinden
  NV Van De Walle Logidi verzamelt Persoonsgegevens met het oog op rekrutering van nieuwe werknemers. Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in enerzijds de toestemming van de kandidaat-werknemer en anderzijds ons gerechtvaardigd belang om de geschikte kandidaat voor een positie aan te werven.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

NV Van De Walle Logidi neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

6. Toegang door en doorgifte aan derden

NV Van De Walle Logidi verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dergelijke ontvangers van uw Persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Met de bedrijven die uw Persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

7. Duur van de verwerking

NV Van De Walle Logidi houdt uw Persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

8. Vertrouwelijkheid en beveiliging

NV Van De Walle Logidi verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen via technische beveiligingsmaatregelen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wordt voorkomen.

De aan NV Van De Walle Logidi bezorgde Persoonsgegevens blijven bewaard bij NV Van De Walle Logidi desgevallend bij de Verwerker op servers in België of de Europese Unie.

9. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens door NV Van De Walle Logidi. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan bij ons een verzoek indienen om de Persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot uitoefening van één of meerdere van bovenstaande rechten sturen naar info@aquapolis.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen.

Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen de 4 weken, op uw verzoek.

Tenslotte willen wij er u ook op wijzen dat u het recht heeft om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
commission@privacycommission.be

Indien u nog vragen hebt over ons privacybeleid, gelieve met ons contact op te nemen via info@aquapolis.be